DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie w sprawie dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 w Piechowicach, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp1piechowice.ovh/
Data publikacji strony internetowej: 23.04.2018r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16.02.2024r.

Deklarację sporządzono dnia: 10.03.2024r.

DWA ASPEKTY DOSTĘPNOŚCI SERWISU

ASPEKT TECHNICZNY

Strona internetowa jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono: 10.03.2024r.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach dla strony https://sp1piechowice.ovh/ przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa https://sp1piechowice.ovh/ spełnia wymagania w 92.33 %. Strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. SP 1 Piechowice będzie na bieżąco usuwać stwierdzone niedogodności na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie https://sp1piechowice.ovh/

• podwyższony kontrast

• możliwość zmiany wielkości liter na stronie

• możliwość zmiany czcionki na czytelną (bezszyfrową)

• podkreślenie oraz podświetlenie linków

• możliwość odwrócenia kolorów

• nawigacja klawiaturą.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

• W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt., sp1sekret@interia.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 757612332. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
• Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

• Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
• W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej witryny internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

• Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

• Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich pod adresem https://www.rpo.gov.pl/


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

• Dostępność wejścia: do budynku prowadzą dwa wejścia –  główne znajdujące się od strony ul. Szkolnej i drugie od placu szkolnego przy ul. Tysiąclecia. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy Placówki. Do wejścia głównego prowadzą schody z 2 stopniami oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Wzdłuż podjazdu znajduje się barierka umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się.

• Dostępność parkingu samochodowego przy budynku Placówki.

• Szkoła Podstawowa nr 1 w Piechowicach nie posiada tłumacza języka migowego.
• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.