Klauzula informacyjna

1)         Administratorem Danych Osobowych (ADO) Pana/Pani jest Szkoła, do której wniosek jest składany.

Inspektor Ochrony Danych (IOD), tel. kontaktowy: 782-661-551 e-mail: biuro@msvs.com.pl

2)         Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz odpowiednio na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g  rodo w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego szkoły oraz realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty.

3)         Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 rodo: Urząd Miejski w Piechowicach, ul. Kryształowa 49, 58-573 Piechowice, dostawcą oprogramowania i wsparcia IT. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;

4)         Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

5)         Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej niż do końca okresu nauki oraz archiwizacji przez 50 lat po jej zakończeniu.

6)         Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

7)         ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ;