Rada Rodziców

Szanowni Państwo

WAŻNA INFORMACJA!!!
W dniu 28.09.2022 odbyło się pierwsze zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023.

Skład nowego Zarządu:
1. Alicja Skowrońska– przewodnicząca Rady
2. Joanna Kozłowska – zastępca przewodniczącej
3. Iwona Kostrzewska – skarbnik
4. Teresa Bogusiak-Gaweł – sekretarz

W związku z rezygnacją przewodniczącej Rady Pani Alicji Skowrońskiej w dniu 21.11.2022 przeprowadzono wybory uzupełniające wyłoniono nowy Zarząd Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023.
Skład nowego Zarządu:
1. Agnieszka Machelska – przewodnicząca Rady
2. Joanna Kozłowska – zastępca przewodniczącej
3. Iwona Kostrzewska – skarbnik
4. Teresa Bogusiak-Gaweł – sekretarz

Dziękujemy za zaufanie i bierzemy się do działania!!!

Rada Rodziców w naszej szkole zajmuje się.

Każdego roku w trybie głosowania na pierwszym zebraniu rodziców przeprowadza się wybory do Rad Oddziałowych. Spośród tych osób w każdej klasie wybiera przedstawiciela do szkolnej Rady Rodziców. Rada na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera swoje Prezydium w składzie przewodniczący, zastępca, sekretarz oraz skarbnik i funkcjonuje w oparciu o opracowany Regulamin. W tym roku szkolnym został on na wniosek rodziców uszczegółowiony i uchwalony w nowym brzmieniu. Rada Rodziców jest organem społecznym, pełniącym swoje funkcje bez jakiegokolwiek wynagrodzenia, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami.
Kadencja Rady trwa jeden rok szkolny, współpracuje ona z Dyrektorem szkoły,
Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole.
Ma charakter wyłącznie opiniotwórczy i pomocniczy. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a w szczególności wspomagania realizacji celów i jej zadań.

Rada Rodziców zajmuje się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły. Fundusze ze składek wydatkowane są na podstawie uchwał w trybie głosowania. Zgromadzone środki są przeznaczane na wspieranie statutowej działalności szkoły. Są to zadania zarówno cykliczne jak i okazjonalne.

Szanowni Państwo,
Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu, razem możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjnić proces nauczania naszych dzieci, dlatego zachęcam Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w naszej działalności.
Wysokość dobrowolnej składki na działalność Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 100 zł. W przypadku, gdy mają Państwo w naszej szkole więcej iż jedno dziecko, składka wynosi 80 zł za pierwsze dziecko i 70 zł za trzecie dziecko. Chcę też przypomnieć Państwu, że z każdej wpłaty na rzecz Rady 60 % kwoty pozostaje do wyłącznej dyspozycji klasy do której uczęszcza dziecko i to Państwo wraz z wychowawcą podejmują decyzję na co zostaną przeznaczone te środki. Z przekazanej przez Państwa kwoty 100 zł do wyłącznej dyspozycji Rady pozostaje 40 zł. Wpłat można dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy Rady Rodziców.
Numer rachunku bankowego Rady Rodziców:
64 1020 2124 0000 8902 0007 3429
Dane do wpłaty:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach
ul. Szkolna 6
58-573 Piechowice

Z poważaniem
Agnieszka Machelska
Przewodnicząca Rady Rodziców

PODZIĘKOWANIE ZA SPONSORING

RADA RODZICÓW Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach

Serdecznie dziękujemy właścicielom HUTY „JULIA” w Piechowicach za ufundowanie pucharów na uroczystość „PRIMUS INTER PARES”, która odbyła się 19 marca 2015 roku w Piechowickim Ośrodku Kultury. Wdzięczni, na Wasze ręce składamy gorące i serdeczne podziękowania. Dzięki Wam możliwe było zorganizowanie tak ważnego wydarzenia dla naszych dzieci. Jako współorganizatorzy kolejnej już edycji jesteśmy dumni, że otaczają nas ludzie, na których możemy liczyć i na których możemy polegać. To dzięki Waszemu współudziałowi uczniowie mogli spędzić piękne chwile i zachować niezapomniane wrażenia, a zaoszczędzone w ten sposób środki będziemy mogli przeznaczyć na inne równie ważne potrzeby związane z rozwojem naszych dzieci. Za ten piękny gest życzliwości jeszcze raz serdecznie dziękujemy.