Rada Rodziców

Szanowni Państwo

WAŻNA INFORMACJA!!!
W dniu 19.09.2019 odbyło się pierwsze zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020.
W wyniku przeprowadzonych wyborów wyłoniono nowy Zarząd Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020.
Skład nowego Zarządu:
1. Alicja Skowrońska – przewodnicząca Rady
2. Agata Sołodkij – zastępca przewodniczącej
3. Iwona Ryś – skarbnik
4. Teresa Bogusiak-Gaweł – sekretarz

Dziękujemy za zaufanie i bierzemy się do działania!!!
Niedługo przedstawimy nasze plany na bieżący rok szkolny…
Będzie się działo

Pragnę przybliżyć Państwu czym zajmuje się Rada Rodziców w naszej szkole.

Każdego roku w trybie głosowania na pierwszym zebraniu rodziców przeprowadza się wybory do Rad Oddziałowych. Spośród tych osób w każdej klasie wybiera przedstawiciela do szkolnej Rady Rodziców. Rada na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera swoje Prezydium w składzie przewodniczący, zastępca, sekretarz oraz skarbnik i funkcjonuje w oparciu o opracowany Regulamin. W tym roku szkolnym został on na wniosek rodziców uszczegółowiony i uchwalony w nowym brzmieniu. Rada Rodziców jest organem społecznym, pełniącym swoje funkcje bez jakiegokolwiek wynagrodzenia, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami. Kadencja Rady trwa jeden rok szkolny, współpracuje ona z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole. Ma charakter wyłącznie opiniotwórczy i pomocniczy. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a w szczególności wspomagania realizacji celów i jej zadań.

Rada Rodziców zajmuje się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły. Fundusze ze składek wydatkowane są na podstawie uchwał w trybie głosowania. Zgromadzone środki są przeznaczane na wspieranie statutowej działalności szkoły. Są to zadania zarówno cykliczne (które od wielu lat są wpisane w tradycję szkoły i kalendarium), jak i okazjonalne. Do zadań finansowanych przez Radę należy między innymi:
• zakup wszelkiego rodzaju nagród, medali, dyplomów, książek dla uczniów wyróżnionych, osiągających bardzo dobre wyniki w nauce lub sportowe oraz laureatów konkursów;
• coroczne fundowanie nagrody „Super Klasa”, która jest przyznawana w ramach całorocznej oceny klas w różnych kategoriach;
• zakup upominków powitalnych dla klas pierwszych;
• współfinansowanie imprez tematycznych („Śniadanie z jajem”, „Poranek Muzyczny”, „Dzień Niezapominajki” , „Tydzień kultury języka polskiego” i itp.);
• finasowanie zakupów zgodnie z wnioskami nauczycieli lub dyrektora mających na celu poprawę warunków nauczania lub technicznych szkoły (zakup rolet na okna, umieszczenie malowideł na ścianach korytarza, poprawa oświetlenia w klasach itp.);
• udzielenie wsparcia finansowego zorganizowanym grupom lub organizacjom (UKS Krokus, koło teatralne, zespół muzyczny Kolorowe Nutki;
• zakup pomocy dydaktycznych;
• oraz inne wydatki okolicznościowe,

Szanowni Państwo,
Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu, razem możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjnić proces nauczania naszych dzieci, dlatego zachęcam Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w naszej działalności. Wysokość dobrowolnej składki na działalność Rady Rodziców w roku szkolnym 2019 / 2020 wynosi 50 zł. W przypadku, gdy mają Państwo w naszej szkole więcej iż jedno dziecko, składka wynosi 40 zł za każde dziecko. Chcę też przypomnieć Państwu, że z każdej wpłaty na rzecz Rady 60 % kwoty pozostaje do wyłącznej dyspozycji klasy do której uczęszcza dziecko i to Państwo wraz z wychowawcą podejmują decyzję na co zostaną przeznaczone te środki. Z przekazanej przez Państwa kwoty 50 zł do wyłącznej dyspozycji Rady pozostaje 20 zł. Wpłat można dokonywać u skarbnika każdej klasy lub wychowawcy, bądź też bezpośrednio na rachunek bankowy Rady Rodziców.
Numer rachunku bankowego Rady Rodziców:
64 1020 2124 0000 8902 0007 3429
Dane do wpłaty:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach
Ul. Szkolna 6
58-573 Piechowice

Z poważaniem
Alicja Skowrońska
Przewodnicząca Rady Rodziców

PODZIĘKOWANIE ZA SPONSORING

RADA RODZICÓW Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach

Serdecznie dziękujemy właścicielom HUTY „JULIA” w Piechowicach za ufundowanie pucharów na uroczystość „PRIMUS INTER PARES”, która odbyła się 19 marca 2015 roku w Piechowickim Ośrodku Kultury. Wdzięczni, na Wasze ręce składamy gorące i serdeczne podziękowania. Dzięki Wam możliwe było zorganizowanie tak ważnego wydarzenia dla naszych dzieci. Jako współorganizatorzy kolejnej już edycji jesteśmy dumni, że otaczają nas ludzie, na których możemy liczyć i na których możemy polegać. To dzięki Waszemu współudziałowi uczniowie mogli spędzić piękne chwile i zachować niezapomniane wrażenia, a zaoszczędzone w ten sposób środki będziemy mogli przeznaczyć na inne równie ważne potrzeby związane z rozwojem naszych dzieci. Za ten piękny gest życzliwości jeszcze raz serdecznie dziękujemy.