mLegitymacja

Regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel

Dostępne funkcjonalności, ochrona danych osobowych, postanowienia licencyjne
Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za pobranie Aplikacji mObywatel oraz wybranie Usługi mLegitymacja szkolna. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi prosimy o zapoznanie się z Regulaminem. Wyjaśnia on sposób i zasady działania Usługi, a także zawiera ważne informacje dotyczące Twoich danych osobowych i bezpieczeństwa.
Usługa pozwala korzystać z mLegitymacji szkolnej – dokumentu elektronicznego, który ma taką samą funkcję i moc prawną, jak legitymacja wydana w wersji papierowej lub w postaci plastikowej karty (e-legitymacji).

Za pomocą Usługi mLegitymacja szkolna możesz:
– potwierdzić, że jesteś uczniem danej szkoły,
– skorzystać z ulg i zwolnień, które przysługują po okazaniu legitymacji.


§ 1. Definicje:


1) „Minister” – minister właściwy do spraw informatyzacji – Minister Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
2) „Aplikacja” – Aplikacja mObywatel, która stanowi publiczną aplikację mobilną, o której mowa w art. 19e ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o informatyzacji”. Warunki udostępniania oraz zapewnienia rozwoju oprogramowania publicznej aplikacji mobilnej określają art. 19e -19i ww. ustawy oraz regulamin Aplikacji.
3) „Usługa” – oprogramowanie Ministra pod nazwą „mLegitymacja szkolna”, przeznaczone do zainstalowania na urządzeniu mobilnym użytkownika w Aplikacji mObywatel, którego wykorzystywanie odbywa się na warunkach określonych w tym Regulaminie i ustawie o informatyzacji.
4) „Aplikacja mWeryfikator” – oprogramowanie Ministra pod nazwą „mWeryfikator”, stanowiące element publicznej aplikacji mobilnej, o której mowa w art 19e ustawy o informatyzacji, przeznaczone do zainstalowania na urządzeniu mobilnym, współpracujące z Usługą i umożliwiające potwierdzenie danych osobowych Użytkownika Usługi, z którego korzystanie odbywa się na odrębnie określonych zasadach.
5) „System” – system teleinformatyczny zapewniany przez Ministra Cyfryzacji, który pozwala na wydanie przez Dyrektora szkoły mLegitymacji szkolnej i wygenerowanie danych osobowych ucznia oraz danych potwierdzających status mLegitymacji szkolnej.
6) „Dyrektor” – Dyrektor szkoły, do której uczęszcza Uczeń lub upoważniona przez Dyrektora osoba wydająca mLegitymację szkolną.


§ 2. Informacje ogólne

1) Regulamin Usługi mLegitymacja szkolna stanowi załącznik do regulaminu Aplikacji mObywatel, który określa warunki techniczne oraz postanowienia licencyjne dotyczące korzystania z Usługi. Regulamin Aplikacji mObywatel udostępniony jest nieodpłatnie w Aplikacji oraz na stronie podmiotowej Ministra w formacie PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
2) Usługa jest jedną z usług dostępną w ramach Aplikacji, której zasady aktywowania, korzystania, dezaktywacji oraz opis funkcji określa niniejszy Regulamin.
3) Usługa stanowi „mLegitymację” w rozumieniu § 3 ust. 1a i nast. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 939 z późn. zm.) i jest dokumentem elektronicznym zawierającym dane dotyczące sytuacji prawnej użytkownika publicznej aplikacji mobilnej lub praw mu przysługujących, o którym mowa art. 19e ust. 2 pkt 2 ustawy o informatyzacji.
4) Postanowienia dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w § 7 Regulaminu.
5) Administratorem danych osobowych zawartych w mLegitymacji szkolnej jest szkoła, która wydała ten dokument. Dyrektor jest organem odpowiedzialnym za wydanie (aktywowanie) oraz ewentualne unieważnienie mLegitymacji szkolnej.
6) Pobranie i korzystanie z Usługi jest nieodpłatne. Korzystanie przez Użytkownika z usług transmisji danych lub połączeń głosowych w związku z pobraniem lub korzystaniem z Usługi, może wiązać się z opłatami naliczanymi przez operatora telekomunikacyjnego, świadczącego Użytkownikowi usługi telekomunikacyjne.


§ 3. Użytkownicy

Użytkownikami Usługi mLegitymacji szkolnej, zwanej dalej „mLegitymacją”, mogą być wyłącznie osoby, które spełniają dwa poniższe warunki:
1) posiadają nadany numer PESEL;
2) są uczniami szkoły podstawowej, szkoły policealnej lub słuchaczami szkoły dla dorosłych, którym właściwi Dyrektorzy wydali mLegitymację.
– zwani dalej w Regulaminie „Uczniami” lub pojedynczo „Uczniem”.

Obowiązki Ucznia:
1) Uczeń posiadający mLegitymację – obowiązany jest przestrzegać regulaminu Aplikacji, w szczególności w zakresie:
a) aktualizacji oprogramowania,
b) zabezpieczenia Aplikacji hasłem.
2) Zabrania się:
a) udostępniania Aplikacji w celu posłużenia się nią przez inną osobę,
b) udostępniania jednorazowego QR kodu oraz hasła otrzymanego od Dyrektora, umożlwiającego dostęp do Usługi,
c) podejmowania prób i dokonywania modyfikacji Aplikacji oraz wygenerowanych certyfikatów,
d) tworzenia print screenów (zrzutów ekranów) Aplikacji,
e) nakładania na cześć wizualną mLegitymacji dodatkowych znaków graficznych w postaci zdjęć, znaczników ważności mLegitymacji itp.


§ 4. Aktywacja Usługi

Przy pierwszym użyciu Usługi dokonywana jest aktywacja Usługi.

Do przeprowadzenia aktywacji Usługi niezbędne jest aktywne połączenie internetowe.

Aktywacja Usługi polega na:
1) wystąpieniu przez Ucznia (rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich) do właściwego Dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji;
2) pobraniu przez Ucznia (rodzica lub opiekuna prawnego) Aplikacji mObywatel i potwierdzeniu regulaminu tej Aplikacji;
3) nadaniu przez właściwego Dyrektora szkoły uprawnień w Systemie, wgraniu zdjęcia Ucznia w Systemie, wygenerowaniu kodu QR i jednorazowego kodu aktywującego mLegitymację;
4) zapoznaniu się i wyrażeniu przez Ucznia (rodzica lub opiekuna prawnego) akceptacji Regulaminu mLegitymacji;
5) wczytaniu kodu QR oraz wpisaniu przez Ucznia (rodzica lub opiekuna prawnego) kodu aktywacyjnego mLegitymacji;
6) pobraniu danych osobowych Ucznia z Systemu.

Jednorazowy kod aktywacyjny oraz kod QR jest ważny 30 dni od momentu jego wygenerowania w systemie.

Uczeń (rodzic lub opiekun prawny) może aktywować Usługę i pobrać dane Systemu wyłącznie na jednym urządzeniu mobilnym.

Po pobraniu danych z Systemu automatycznie jest tworzony i pobierany do Usługi certyfikat kryptograficzny potwierdzający autentyczność pobranych danych (dalej „Certyfikat”). Certyfikat przypisany jest do Ucznia i urządzenia mobilnego, którym posługuje się Uczeń. W celu utworzenia Certyfikatu i zarządzania Certyfikatami Minister przetwarza dane osobowe Ucznia: imię, nazwisko i numer PESEL.

Ważność Certyfikatu jest ograniczona w czasie i jest tożsama z okresem ważności wydanej Uczniowi odpowiednio legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej.

Nie jest możliwe nadanie uprawnień przez Dyrektora w Systemie oraz aktywacja Usługi – jeżeli Uczeń nie spełnia warunków określonych w § 3 ust. 1 Regulaminu, w szczególności kiedy zostało zgłoszone zaginięcie lub uszkodzenie odpowiednio legitymacji lub e-legitymacji, bądź też w przypadku podjęcia próby aktywacji Usługi na kolejnym urządzeniu mobilnych.

Poza funkcjami elektronicznego przekazania danych oraz elektronicznej weryfikacji danych osobowych Aplikacja nie oferuje funkcji eksportu ani importu danych.

Dostęp do danych przechowywanych w Usłudze jest zabezpieczony hasłem w Aplikacji zgodnie z regulaminem Aplikacji.


§ 5. Funkcje mLegitymacji

Okazanie mLegitymacji na ekranie urządzenia mobilnego:
1) zgodne z przepisami prawa okazanie mLegitymacji ma skutek analogiczny jak okazanie legitymacji w postaci papierowej lub e-legitymacji;
2) pozwala ocenić osobie uprawnionej do kontroli legitymacji prawdziwość mLegitymacji szkolnej między innymi na podstawie następujących elementów graficznych:
a) zdjęcia osoby legitymowanej,
b) numeru legitymacji i wieku Ucznia,
c) statusu: „ważna” lub „nieważna”,
d) hologramu – którego wygląd pozwala na stwierdzenie, iż nie stanowi on statycznego obrazu, lecz jest faktycznie generowany przez Aplikację,
e) flagi Polski – której wygląd pozwala na stwierdzenie, iż nie stanowi ona statycznego obrazu, lecz jest faktycznie generowana przez Aplikację,
f) czasu okazania.

Przekazanie danych z usługi mLegitymacji do Aplikacji mWeryfikator.
1) Elektroniczne przekazanie danych Ucznia użytkownikowi Aplikacji mWeryfikator umożliwia przesłanie niektórych danych w mLegitymacji do użytkownika Aplikacji mWeryfikator.
2) W tym celu Uczeń, który przekazuje dane, powinien:
a) wybrać funkcję „Przekaż” w Aplikacji;
b) po pojawieniu się odpowiedniego komunikatu wybrać i zaakceptować opcję „przekazanie danych”; Po wyświetleniu w Aplikacji kwadratowego kodu graficznego (dalej „Kod QR”) Użytkownik Aplikacji mWeryfikator może odczytać ten Kod QR za pomocą aparatu fotograficznego jego urządzenia mobilnego. Kod QR zawiera informację o czasie i jest ważny 10 minut od chwili jego wygenerowania. Po upływie tego czasu przekazanie danych wymaga ponownego wygenerowania Kodu QR.
c) Po prawidłowym zeskanowaniu Kodu QR pomiędzy urządzeniami mobilnymi Ucznia i użytkownika aplikacji mWeryfikator nawiązywane jest połączenie Bluetooth i dokonywana jest weryfikacja czasu urządzeń, który nie może się różnić o więcej niż 5 (pięć) minut. W przypadku różnicy czasu większej niż 5 (pięć) minut lub w przypadku wygaśnięcia ważności Kodu QR przekazanie danych zakończy się niepowodzeniem.
d) Po nawiązaniu połączenia Aplikacja przekazuje do Aplikacji mWeryfikator dane Ucznia przekazującego dane, umożliwiając ich wyświetlenie w Aplikacji mWeryfikator oraz weryfikację poprawności jej Certyfikatu. Użytkownik Aplikacji mWeryfikator może dodatkowo zweryfikować przekazane dane online przy pomocy funkcji weryfikacji aktualności Certyfikatu.
e) Po prawidłowym zakończeniu elektronicznej weryfikacji danych osobowych Ucznia dane dotyczące dokonanej weryfikacji zapisywane są w Usłudze mLegitymacji (funkcja „Historia”).
3) Przy korzystaniu z powyższej funkcji „Przekaż” przekazywane są następujące dane:
f) numer legitymacji oraz data jej wydania,
g) imię (imiona) i nazwisko Ucznia,
h) wiek Ucznia,
i) termin ważności mLegitymacji,
j) nazwa i adres szkoły,
k) zdjęcie o zredukowanej jakości.
2) Aplikacja mWeryfikator nie zapisuje danych Ucznia, którego dane zostały zweryfikowane z wykorzystaniem tej aplikacji. Wszystkie dane dotyczące tego Ucznia są usuwane z aplikacji mWeryfikator po wyjściu z ekranu wyświetlania danych.
3) Wszystkie przypadki przekazania danych użytkownikowi Aplikacji mWeryfikator są zapisane w „Historii”. Funkcja „Historia” pozwala na zapoznanie się z historią weryfikacji danych osobowych za pomocą Aplikacji mWeryfikator, zawierającą wyłącznie identyfikator użytkownika Aplikacji mWeryfikator oraz datę i czas przekazania danych.
4) Funkcja „Historia” przechowuje dane, o których mowa w ustępie poprzedzającym, przez 1 rok od daty ich zapisania w Usłudze.

§ 6. Unieważnianie mLegitymacji i usuwanie danych Ucznia:

Funkcja usunięcia danych z Aplikacji (dostępna z menu Aplikacji) usuwa wszystkie dane przechowywane w Aplikacji oraz unieważnia Certyfikat. Po użyciu tej funkcji Aplikacja nie ulega odinstalowaniu z urządzenia mobilnego, jednak – aby mogła być ponownie używana – wymaga ponownego aktywowania, zgodnie z § 4 Regulaminu.

Unieważnienie mLegitymacji jest dokonywane przez Szkołę, następuje ono w przypadku:
1) utraty ważności wydanej Uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej;
2) utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacji;
3) w przypadku przejścia Ucznia do innej szkoły;
4) na wniosek pełnoletniego Ucznia lub rodziców niepełnoletniego Ucznia.

§ 7. Prywatność i bezpieczeństwo

Podstawą przetwarzania danych osobowych w Aplikacji mLegitymacji przez Ministra Cyfryzacji są artykuły 19f i 19h ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 19h ustawy o informatyzacji Minister przetwarza w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 19e, dane osobowe Uczniów publicznej aplikacji mobilnej w zakresie niezbędnym do obsługi dokumentów elektronicznych (mLegitymacji) oraz zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego i bezpieczeństwa obrotu prawnego.

Uczniowi przysługuje w dowolnym momencie prawo:
1) dostępu do treści danych,
2) ich poprawiania i sprostowania u Dyrektora szkoły,
3) do usunięcia danych, np. za pomocą funkcji „usunięcia danych z Aplikacji”.

Uczniowi przysługuje również prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W takim przypadku Minister, na podstawie wniosku Ucznia, w systemie obsługującym mLegitymacje oznaczy dane i nie będzie ich poza ich posiadaniem przetwarzał, nawet w celach statystycznych do czasu wyjaśnienia sprawy.

Jeżeli Uczeń nie chce dalej korzystać z mLegitymacji, może poprosić Dyrektora o jej unieważnienie.

W przypadku zgubienia, kradzieży lub utraty z innych przyczyn urządzenia mobilnego, Uczeń powinien niezwłocznie dokonać zgłoszenia tego faktu Dyrektorowi.

Dla celu utworzenia Certyfikatu podczas aktywacji Usługi oraz zarządzania Certyfikatami Uczniów, w tym utrzymaniem listy aktywnych Certyfikatów, Minister przetwarza dane obejmujące imię, nazwisko oraz numer PESEL Ucznia.

Minister gromadzi dane statystyczne dotyczące Usługi w zakresie liczby:
1) aktywacji mLegitymacji;
2) akcji wydania Certyfikatów;
3) unieważnionych mLegitymacji;
4) zgłoszonych problemów.

Z zastrzeżeniem ustępów następnych Minister nie przetwarza danych o połączeniach między urządzeniem mobilnym Ucznia używającego mLegitymacji a użytkownikiem Aplikacji mWeryfikator. Minister nie gromadzi również informacji o skorzystaniu przez Uczniów z funkcji elektronicznego przekazania danych lub elektronicznej weryfikacji danych osobowych.

Minister przy skorzystaniu z funkcji weryfikacji aktualności Certyfikatu (sprawdzenie ważności Certyfikatu online) za pomocą Aplikacji mWeryfikator gromadzi następujące dane:
1) identyfikator użytkownika Aplikacji mWeryfikator;
2) numer Certyfikatu Ucznia przekazującego dane, weryfikowanego za pomocą Aplikacji mWeryfikator.

Celem zbierania danych, o których mowa powyżej, jest sprawdzenie poprawności obsługi procesu weryfikacji aktualności Certyfikatu oraz wykrycia ewentualnych błędów i luk bezpieczeństwa.

Dane, o których w ust. 10, są gromadzone wyłącznie w trakcie korzystania z funkcji wymienionych w tym ustępie. Minister przechowuje dane osobowe przez okres ważności Certyfikatu oraz przez okres przedawnienia roszczeń określony w art. 118 ustawy – Kodeks cywilny, który będzie liczony od momentu usunięcia danych zawartych w mLegitymacji lub unieważnienia mLegitymacji. Dane nie są przetwarzane w celach marketingowych.

§ 8. Odpowiedzialność

Minister informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a) szkody będące wynikiem niedokonania aktualizacji Usługi lub niezastosowania się do zaleceń określonych w regulaminie Aplikacji;
b) szkody będące wynikiem korzystania przez Ucznia z mLegitymacji w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem;
c) jakość i dostępność usług telekomunikacyjnych, niezbędnych do korzystania z mLegitymacji, świadczonych przez operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Uczeń;
d) nieprawidłowości funkcjonowania Usługi wynikających z nieprawidłowości działania systemu operacyjnego lub urządzenia mobilnego, z którego korzysta Uczeń.

Minister informuje, że Usługa mLegitymacja udostępniana jest w wersji Produkcyjnej.

Minister nie zapewnia również prawidłowego funkcjonowania Usługi mLegitymacja po upływie terminu ważności Certyfikatu przypisanego do Usługi.

Minister informuje, że ze względu na specyfikę technologii informatycznych korzystanie z funkcji Usługi wymagających dostępu do internetu (aktywacja Usługi) może być realizowane z przerwami lub z ograniczeniami, które wynikają z mocy obliczeniowej infrastruktury informatycznej Ministra.

§ 9. Postanowienia końcowe

1) Uczeń w każdym czasie jest uprawniony do zakończenia korzystania z Usługi poprzez jej dezaktywowanie w Aplikacji lub odinstalowanie Aplikacji z Urządzenia mobilnego.
2) Regulamin może ulec zmianie wraz z kolejnymi wydaniami Usługi. Zmiana jest wiążąca dla Uczniów, którzy zainstalują takie wydanie Usługi i zaakceptują zmienione brzmienie Regulaminu.
3) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w Usłudze oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra w formacie PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Dzięki mLegitymacji możesz zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu. To tradycyjna legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie Twojego telefonu.

Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem danej szkoły, skorzystasz z ulg i zwolnień. To ważne! Ten mDokument możesz aktywować tylko wtedy, gdy Twoja szkoła ma podpisane odpowiednie porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji. Uruchamia się go, używając kodu QR oraz kodu aktywacyjnego otrzymanego w sekretariacie szkoły.

Dane z mLegitymacji możesz okazać tak jak przy użyciu tradycyjnej legitymacji. Możesz również przekazać je użytkownikowi aplikacji mWeryfikator. W ten sposób upoważniona osoba potwierdzi m.in. Twoje imię, nazwisko i wiek. Na ekranie swojego urządzenia zobaczy również Twoje zdjęcie w niskiej rozdzielczości. Może sprawdzić również ważność Twojej mLegitymacji szkolnej.


Aby uczeń mógł aktywować Usługę mLegitymacja szkolna muszą być spełnione następujące warunki:

 • Przedstawiciele szkoły powinni podpisać porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji.
 • W szkole powinien działać system mDokumenty – do wydawania mLegitymacji.

Jak zweryfikować mLegitymację szkolną?

Weryfikacja wizualna

mLegitymacja szkolna

Proces potwierdzenia ważności mLegitymacji szkolnej może być dokonany na podstawie następujących działań:

Okazanie dokumentu na ekranie urządzenia mobilnego (weryfikacja wizualna tak jak tradycyjnej legitymacji szkolnej).

Prezentowany dokument posiada takie zabezpieczenia jak:

 1. Hologram – kolor hologramu zmienia się przy poruszaniu telefonem
 2. Element dynamiczny – flaga na ekranie telefonu faluje
 3. Data wydania legitymacji
 4. Termin ważności legitymacji – oznaczenie czy legitymacja jest ważna (kolor zielony) czy nieważna (kolor czerwony)
 5. Czas okazania w formacie DD-MM-RRRR oraz czas podany co do sekundy
 6. Powtarzający się wzór tła

Wszystkie powyższe elementy można sprawdzić jedynie poprzez weryfikację wizualną, bez konieczności wykonywania dodatkowych akcji w telefonie.

Weryfikacja funkcjonalna

Polega na wykonanie dowolnej akcji w aplikacji mObywatel lub na okazywanym dokumencie tj.:

 1. Wejście w funkcję „Przekaż” w dolnym menu. Pojawi się ekran z kodem QR oraz elementami graficznymi do weryfikacji: hologram i pulsująca flaga.
 2. Rozwinięcie pola „Nazwa i adres szkoły” na ekranie głównym mLegitymacji,
 3. Wejście w opcję „Więcej” na dolnej belce menu.

Weryfikacja kryptograficzna

Osoba weryfikująca sprawdza ważność certyfikatu za pomocą aplikacji mWeryfikator (instalacja aplikacji nie wymaga posiadania Profilu Zaufanego). Aby przekazać dane osobie weryfikującej należy wykonać następujące czynności:

 1. Wybranie funkcji „Przekaż” na dolnej belce menu przez Ucznia.
 2. Pokazanie do zeskanowania kodu QR.
 3. Akceptacja zakresu przekazywanych danych użytkownikowi mWeryfikatora.
 4. Użytkownik mWeryfikatora zobaczy na swoim urządzeniu dane Ucznia — imiona i nazwisko oraz zdjęcie w niskiej rozdzielczości, a także datę weryfikacji (weryfikacja integralności i pochodzenia danych)). Może też sprawdzić ważność certyfikatu online (z połączeniem internetowym).