Warunki ubezpieczenia dzieci na rok 2019/2020

Przypominam, że zgodnie z OWU ubezpieczenie działa 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu od 01.09.2019 do 31.08.2020.
Zakres obejmuje nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas uprawiania sportu (w tym: karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung-fu, taichi, aikido, kursów samoobrony, signum polonicum, rekonstrukcji walk, bitew historycznych) w ramach SKS, UKS i w pozaszkolnych klubach sportowych pod warunkiem, że nie jest to zarobkowe uprawianie sportu.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE IV

UBEZPIECZENIE SZKOLNE